Uniogen

Kutsu Uniogen Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Invitation to the annual general meeting of Uniogen Oy

Uniogen Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.5.2023 kello 10.00 Turussa osoitteessa Presidentti-auditorio, BioCity, Tykistökatu 6, 20520 Turku.

The shareholders of Uniogen Oy are hereby invited to the Company’s Annual General Meeting which shall be held on Tuesday, May 30 at 10:00 a.m. in the BioCity’s President auditorium, Tykistökatu 6, 20520, Turku, Finland.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat / Agenda of the meeting

 1. Kokouksen avaaminen / Opening of the meeting
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta / Election of the chairman and secretary of the meeting
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen / Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / Recording the legality of the meeting
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes
 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen / Annual Accounts 2022 and the auditor’s report shall be presented
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen / Adoption of the Annual Accounts
 8. Taseen mukaisen voiton/tappion käsittely / Measures regarding the profit/loss shown in the balance sheet
  • Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio 218.804,89 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.
  • The Board proposes that the loss for the financial year of 218.804,89 € will be transferred to the retained earnings account and no dividends will be paid.
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 / Board members’ and the Managing Director’s discharge from liability concerning the accounting period 1.1.2022–31.12.2022
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen / Resolution on remuneration of the members of the board
  • Hallitus ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkioiden määrät pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti:
   • hallituksen puheenjohtaja 2.000 euroa kuukaudessa;
   • hallituksen varapuheenjohtaja 1.200 euroa kuukaudessa; ja
   • hallituksen jäsen 1.000 euroa kuukaudessa.
  • The Board proposes that the remuneration of the Board of Directors shall remain unchanged and be paid as follows:
   • EUR 2,000 per month for the chairman of the Board of Directors;
   • EUR 1,200 per month for the vice-chairman of the Board of Directors; and
   • EUR 1,000 per month for the members of the Board of Directors.
 11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen / Resolution on remuneration of the Auditor
  • Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
  • The Board proposes that the auditor shall be compensated based on reasonable invoice.
 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen / Resolution on the number of the members of the Board of Directors
  • Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin edelleen viisi (5) varsinaista jäsentä.
  • The Board proposes that five (5) ordinary members will be elected to the Board of Directors.
 13. Hallituksen jäsenten valinta / Election of the members of the Board of Directors

  Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 66 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle että nykyinen hallitus Yvonne Mårtensson, Else Beth Trautner, Johan Kronberg, Timo Lövgren ja Tomi Numminen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

  The ten largest shareholders, representing approximately 66 percent of the Company's outstanding shares propose to the Annual General Meeting that the current Board Directors Yvonne Mårtensson, Else Beth Trautner, Johan Kronberg, Timo Lövgren ja Tomi Numminen are re-elected as members of the Board of Directors.

 14. Tilintarkastajan valinta / Election of the Auditor
  • Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Martin Grandell, KHT.
  • The Board proposes PricewaterhouseCoopers Oy be re-elected as the Company’s auditor with Martin Grandell, Authorised Public Accountant, as the lead audit partner.
 15. Kokouksen päättäminen / Closing of the meeting

B. Yhtiökokousasiakirjat / Documents of the general meeting

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat saatavilla lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta yhtiön toimitiloissa.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön konttorissa viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta, ja pyydettäessä siitä lähetetään jäljennös osakkeenomistajalle.

This notice including all the proposals for the decisions on the matters on the agenda of the general meeting as well as the meeting documents referred to in section 21 of the chapter 5 of the Limited Liability Companies Act are available at the Company’s office during the period required by the Companies Act and the Articles of the Company.

The proposals for decisions and the other above-mentioned documents are also available at the meeting. Copies of these documents and of this notice will be sent to shareholders upon request. The minutes of the meeting will be available at the Company’s office within two weeks from the meeting, and a copy of the minutes will be sent to the shareholders upon request.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille / Instructions for the participants in the general meeting

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja / Shareholders registered in the shareholders’ register

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.5.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.5.2023 klo 16:00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 1. seuraavan linkin kautta: ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
  tai
 2. sähköpostitse osoitteeseen:
  tai
 3. kirjeitse osoitteeseen: Uniogen Oy, AGM, Tykistökatu 4, 20520 Turku.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite (kotipaikka), puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Each shareholder, who is registered on May 17, 2023 in the shareholders’ register of the company held by Euroclear Finland Ltd., has the right to participate in the general meeting.

A shareholder, who is registered in the shareholders’ register of the company and who wants to participate in the general meeting, shall register for the meeting no later than May 22, 2023 at 16:00, by giving a prior notice of participation. Such notice can be given:

 1. through the following link: registration to the general meeting
  or
 2. by email to:
  or
 3. by regular mail to: Uniogen Oy, AGM, Tykistökatu 4, 20520 Turku.

In connection with the registration, a shareholder shall notify his/her name, personal identification number/Business ID, address, telephone number and the name of a possible assistant or proxy representative and the personal identification number of a proxy representative.

The personal data given to the Company is used only in connection with the general meeting and with the processing of related registrations.

The shareholder, his/her authorized representative or proxy representative shall, where necessary, be able to prove his/her identity and/or right of representation.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja / Holders of nominee registered shares

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.5.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.5.2023 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

A holder of nominee registered shares has the right to participate in the general meeting by virtue of such shares, based on which he/she on the record date of the general meeting, i.e. on May 17, 2023, would be entitled to be registered in the shareholders’ register of the company held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the general meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been registered into the temporary shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by May 25, 2023. As regards nominee registered shares this constitutes due registration for the general meeting. Changes in shareholding after the record date do not affect the right to participate in the meeting or the number of voting rights held in the meeting.

A holder of nominee registered shares is advised to request without delay necessary instructions regarding the registration in the temporary shareholder’s register of the company, the issuing of proxy documents and registration for the general meeting from his/her custodian bank. The account management organization of the custodian bank has to register a holder of nominee registered shares, who wants to participate in the general meeting, into the temporary shareholders’ register of the company at the latest by the time stated above.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat / Proxy representative and powers of attorney

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@uniogen.com, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

A shareholder may participate in the general meeting and exercise his/her rights at the meeting by way of proxy representation. A proxy representative shall produce a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder at the general meeting. When a shareholder participates in the general meeting by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares at different securities accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the general meeting. Possible proxy documents should be delivered by email to investor.relations@uniogen.com before the last date for registration.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava tässä kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Osakkeenomistajat voivat kokoukseen osallistumisen sijaan myös seurata kokousta etäyhteydellä Teams-palvelussa ilmoittamalla asiasta yhtiölle ennakkoon 22.5.2023 klo 16:00 mennessä edellä kohdassa C.1 määritellyn linkin kautta. Etäyhteyden kautta kokousta seuraavan osakkeen-omistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, eikä sitä kautta voi äänestää.

Pursuant to chapter 5, section 25 of the Companies Act, a shareholder who is present at the general meeting has the right to request information with respect to the matters to be considered at the meeting. In order to be entitled to exercise the rights of a shareholder in the meeting each shareholder must register for the meeting in accordance with the instructions and within the time defined in this notice.

Instead of attending the meeting the shareholders may also follow the meeting online through Microsoft Teams by giving a prior notice thereof no later than on May 22, 2023. Such notice can be given through the link set forth in Section C.1 above. The shareholders following the meeting online are not recorded in the attendance of the meeting and cannot vote.

Turku, 9.5.2023

UNIOGEN OY

Hallitus / Board of Directors