Uniogen

Kutsu Uniogen Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Invitation to the extraordinary general meeting of Uniogen Oy

Uniogen Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 19.2.2024 kello 9.00 Turussa osoitteessa Presidentti-auditorio, BioCity, Tykistökatu 6, 20520 Turku.

The shareholders of Uniogen Oy are hereby invited to the Company’s Extraordinary General Meeting which shall be held on Monday, February 19, 2024 at 9:00 a.m. in the BioCity’s President auditorium, Tykistökatu 6, 20520, Turku, Finland.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat / Agenda of the meeting

 1. Kokouksen avaaminen / Opening of the meeting
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta / Election of the chairman and secretary of the meeting
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen / Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / Recording the legality of the meeting
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes
 6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatuista osakeanneista / Authorizing the Board of Directors to resolve on directed share issuances
  • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään suunnatuista osakeanneista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
   • Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 kappaletta, jotka tarjotaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatuilla osakeanneilla. Hallituksen ehdottama valtuutus päättää suunnatusta osakeannista liittyy yhtiön hallituksen suunnittelemaan rahoituskierrokseen.
   • Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantien vaatimista käytännön toimenpiteistä.
   • Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2024 saakka. Valtuutus ei kumoa muita yhtiön osakkeenomistajien hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia.
  • The Board of Directors proposes to the General Meeting that it grants the Board of Directors an authorization to resolve on the directed share issuances in one or several instalments under the following conditions:
   • The total number of new shares to be issued under the authorization may be a maximum of 10,000,000 shares, which will be issued in a directed share issuances deviating from the shareholders’ pre-emptive right in a manner determined by the Board of Directors. The authorization proposed by the Board of Directors to decide on a directed share issuances relates to the financing round planned by the Board of Directors.
   • The Board of Directors is authorized to decide on all other conditions related to the share issuances or the practical measures required for the issuances.
   • The authorization is proposed to be valid until December 31, 2024. The authorization does not revoke any previous authorizations granted by the Company’s shareholders to the Board of Directors.
 7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään erityisten oikeuksien antamisesta / Authorizing the Board of Directors to resolve on issuances of special rights to shares
  • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
   • Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Kukin optio-oikeus tai erityinen oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden yhtiön osakkeen. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Hallituksen ehdottama valtuutus päättää suunnatuista optio-oikeuksien ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta liittyy yhtiön hallituksen suunnittelemaan rahoituskierrokseen.
   • Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista optio-oikeuksien ja/tai erityisten oikeuksien antamisiin liittyvistä ehdoista tai optio-oikeuksien ja/tai erityisten oikeuksien antamisten vaatimista käytännön toimenpiteistä.
   • Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2024 saakka. Valtuutus ei kumoa muita yhtiön osakkeenomistajien hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia.
  • The Board of Directors proposes to the General Meeting that it grants the Board of Directors an authorization to decide on the issuances of options and/or special rights as referred to in Chapter 10, Section 1 of the Limited Liability Companies Act, in one or more installments, under the following conditions:
   • The total number of options or special rights to be issued under the authorization may be a maximum of 2,000,000. Each option or special right entitles the holder to subscribe for one new share in the Company. The authorization includes the right to deviate from the shareholders’ subscription pre-emptive rights. The authorization proposed by the Board of Directors to decide on the issuance of options and/or special rights relates to the financing round planned by the Board of Directors.
   • The Board of Directors is authorized to decide on all other conditions related to the issuances of options and/or special rights or the practical measures required for the issuances.
   • The authorization is proposed to be valid until December 31, 2024. The authorization does not revoke any previous authorizations granted by the Company's shareholders to the Board of Directors.
 8. Kokouksen päättäminen / Closing of the meeting

B. Yhtiökokousasiakirjat / Documents of the general meeting

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat saatavilla lain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta yhtiön toimitiloissa, eli viimeistään 12.2.2024 alkaen.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön konttorissa viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta, ja pyydettäessä siitä lähetetään jäljennös osakkeenomistajalle.

This notice including all the proposals for the decisions on the matters on the agenda of the General Meeting as well as the meeting documents referred to in Chapter 5, Section 21 of the Limited Liability Companies Act are available at the Company’s office during the period required by the Limited Liability Companies Act, i.e. from February 12, 2024.

The proposals for decisions and the other above-mentioned documents are also available at the General Meeting. Copies of these documents and of this notice will be sent to shareholders upon request. The minutes of the General Meeting will be available at the Company’s office within two weeks from the meeting, and a copy of the minutes will be sent to the shareholders upon request.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille / Instructions for the participants in the general meeting

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja / Shareholders registered in the shareholders’ register

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.2.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.2.2024 klo 16:00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 1. seuraavan linkin kautta: ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
  tai
 2. sähköpostitse osoitteeseen:
  tai
 3. kirjeitse osoitteeseen: Uniogen Oy, EGM, Tykistökatu 4, 20520 Turku.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite (kotipaikka), puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Each shareholder, who is registered on February 5, 2024 in the shareholders’ register of the Company held by Euroclear Finland Ltd., has the right to participate in the General Meeting.

A shareholder, who is registered in the shareholders’ register of the Company and who wants to participate in the General Meeting, shall register for the General Meeting no later than February 15, 2024 at 16:00, by giving a prior notice of participation. Such notice can be given:

 1. through the following link: registration to the general meeting
  or
 2. by email to:
  or
 3. by regular mail to: Uniogen Oy, EGM, Tykistökatu 4, 20520 Turku.

In connection with the registration, a shareholder shall notify his/her name, personal identification number/Business ID, address, telephone number and the name of a possible assistant or proxy representative and the personal identification number of a proxy representative.

The personal data given to the Company is used only in connection with the General Meeting and with the processing of related registrations.

The shareholder, his/her authorized representative or proxy representative shall, where necessary, be able to prove his/her identity and/or right of representation.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja / Holders of nominee registered shares

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.2.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.2.2024 klo 10:00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares, based on which he/she on the record date of the General Meeting, i.e. on February 5, 2024, would be entitled to be registered in the shareholders’ register of the Company held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been registered into the temporary shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by February 14, 2024 at 10:00. As regards nominee registered shares this constitutes due registration for the General Meeting. Changes in shareholding after the record date do not affect the right to participate in the General Meeting or the number of voting rights held in the General Meeting.

A holder of nominee registered shares is advised to request without delay necessary instructions regarding the registration in the temporary shareholder’s register of the Company, the issuing of proxy documents and registration for the General Meeting from his/her custodian bank. The account management organization of the custodian bank has to register a holder of nominee registered shares, who wants to participate in the General Meeting, into the temporary shareholders’ register of the Company at the latest by the time stated above.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat / Proxy representative and powers of attorney

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@uniogen.com, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

A shareholder may participate in the General Meeting and exercise his/her rights at the meeting by way of proxy representation. A proxy representative shall produce a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder at the General Meeting. When a shareholder participates in the General Meeting by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares at different securities accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the General Meeting. Possible proxy documents should be delivered by email to investor.relations@uniogen.com before the last date for registration.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava tässä kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Osakkeenomistajat voivat kokoukseen osallistumisen sijaan myös seurata kokousta etäyhteydellä Teams-palvelussa ilmoittamalla asiasta yhtiölle ennakkoon 15.2.2024 klo 16:00 mennessä edellä kohdassa C.1 määritellyn linkin kautta. Etäyhteyden kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, eikä sitä kautta voi äänestää.

Pursuant to Chapter 5, Section 25 of the Limited Liability Companies Act, a shareholder who is present at the General Meeting has the right to request information with respect to the matters to be considered at the meeting. In order to be entitled to exercise the rights of a shareholder in the General Meeting each shareholder must register for the General Meeting in accordance with the instructions and within the time defined in this notice.

Instead of attending the General Meeting the shareholders may also follow the meeting online through Microsoft Teams by giving a prior notice thereof no later than on February 15, 2024 at 16:00. Such notice can be given through the link set forth in Section C.1 above. The shareholders following the General Meeting online are not recorded in the attendance of the meeting and cannot vote.

Turku, 26.1.2024

UNIOGEN OY

Hallitus / Board of Directors